Video clip

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"

12 Tháng Sáu 2018

Phóng sự tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện tiêu chí Văn hóa trong Xây dựng Nông thôn mới, tổ chức tại Nam Định năm 2018

Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch