Cơ cấu tổ chức

1. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Phòng Nếp sống văn hóa;

c) Phòng Quản lý nghiệp vụ;

d) Phòng Quản lý hoạt động quảng cáo;

đ) Phòng Văn nghệ quần chúng;

e) Phòng Tuyên truyền cổ động;

3. Tổ chức sự nghiệp trực thuộc Cục:

Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá.

4. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.