Lịch sử hình thành và phát triển

Năm 1955, Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban hành Nghị quyết đổi tên Bộ Tuyên truyền thành Bộ Văn hóa. Theo đó, Vụ Văn hóa đại chúng là một cơ quan thuộc Bộ Văn hóa.

Ngày 17 tháng 4 năm 1961: Bộ Văn hóa ban hành Quyết định số 144/VH-QĐ về việc thành lập Vụ Thư viện, Câu lạc bộ trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức của Vụ Văn hóa đại chúng;

Ngày 3 tháng 7 năm 1970: Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 185/CP sửa đổi tổ chức bộ máy Bộ Văn hóa. Theo đó, Vụ Văn hóa quần chúng và Thư viện được thành lập trên cơ sở đổi tên Vụ Thư viện, Câu lạc bộ;

Ngày 28 tháng 4 năm 1978: Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 96/CP về tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin. Trong đó có Cục Văn hóa quần chúng trên cơ sở tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ của Vụ Văn hóa quần chúng;

Ngày 16 tháng 6 năm 1988, Bộ Văn hóa ban hành Quyết định số 587/VH-QĐ về việc chuyển Cục Văn hóa quần chúng thành Vụ Văn hóa quần chúng;

Ngày 11 tháng 3 năm 1991, Bộ Văn hóa Thông tin - Thể thao - Du lịch ban hành Quyết định số 440/TC-QĐ về việc thành lập Vụ Văn hóa quần chúng và Thư viện trên cơ sở sáp nhập Vụ Văn hóa quần chúng và Vụ Thư viện;

Ngày 9 tháng 12 năm 1993, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quyết định số 1856/TC-QĐ về việc thành lập Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở trên cơ sở sáp nhập Cục Thông tin cổ động - Triển lãm và lĩnh vực Văn hóa quần chúng của Vụ Văn hóa quần chúng và Thư viện;

Ngày 16 tháng 01 năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Cục Văn hóa cơ sở trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức của Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở thuộc Bộ Văn hóa - Thông tin.

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch