Tin tức

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

28 Tháng Tư 2022

Ban Chỉ đạo dân số, AIDS và các vấn đề xã hội - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao hiệu lực, quản lý của nhà nước, từng bước phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia.

Theo đó, căn cứ nhiệm vụ phân công tại Chương trình, các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện những nhiệm vụ và nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao; chủ động đề xuất nhiệm vụ cụ thể, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Qua đó, lồng ghép tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hằng năm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch. Cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển  kinh tế bền vững. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 10 Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định một số nội dung về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành: Chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại cơ sở. Hàng năm, lồng ghép nội dung an toàn, vệ sinh lao động trong kế hoạch thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; du lịch và thể thao nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp./.

Toàn văn Kế hoạch xem tại đây

Mai Tuyết

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch