Văn bản

Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025

Số/ký hiệu: 1376/CTrPH-BVHTTDL-MTTQ
Ngày ban hành: 07/04/2020
Loại văn bản: Chương trình
Người ký: Trịnh Thị Thủy - Trương Thị Ngọc Ánh

1. Mục đích

- Nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng thông qua thực hiện quy ước, hương ước để nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh; chú trọng phát hiện cách làm hay, gương điển hình để kịp thời biểu dương, nhân rộng trong cả nước.

2. Yêu cầu

- Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực của mối bên; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.

- Các hoạt động phối hợp phải được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phòng phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, tránh hình thức và thống nhất triển khai đến cơ sở, địa bàn dân cư; định kỳ hằng năm đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình.

3. Phạm vi phối hợp

Chương trình này quy định hoạt động phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc việt Nam trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nội dung đính kèm:
  1. 1376.CTrPH-BVHTTDL-MTTW (1).pdf

Xem thêm:

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch