Tin tức

Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021-2026

12 Tháng Mười 2021

Để nâng cao hiệu qua Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa của công chức, viên chức và công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Chiều ngày 12.10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết và triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, tập luyện thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động (CC, VC, CNLĐ) giai đoạn 2021-2026, nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh, tổ chức hiệu quả hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, hưởng thụ của công chức, viên chức, công nhân lao động.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư trung ương Đảng - Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Uỷ viên BCH trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đồng chí   Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Đoàn Văn Việt được kết nối với 63 tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp triển khai chương trình phối về xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2021 giữa hai cơ quan đã đạt được nhiều  kết quả nổi bật, được thể hiện ở 5 điểm sáng, đó là: Hai bên đã phối hợp thống nhất từ trung ương đến địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai thực hiện, đã quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết khen thưởng các lĩnh vực về xây dựng đời sống văn hóa trong CC,VC,CNLĐ; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ CC,VC,CNLĐ từng bước được chính quyền địa phương, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng phần nào đáp ứng được nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của một bộ phận CC,VC,CNLĐ; nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong CC, VC, CNLĐ dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa được hình thành; công tác đào tạo cán bộ công đoàn cơ sở về công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng…, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19, đời sống công chức, viên chức và người lao động gặp nhiều khó khăn. Vai trò, hiệu quả của Chương trình phối hợp được phát huy, các tổ chức công Đoàn tại các doanh nghiệp đã phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, động viên giúp đỡ người lao động vượt qua khó khăn, đó là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình triển khai thực hiện cũng đặt ra những vấn đề cấp thiết, cần tiếp tục kiến nghị với Đảng và Nhà nước ban hành các Nghị Quyết, Chỉ thị của Ban Bí thư, Nghị định của Chính phủ về xây dựng đời sống văn hóa, thiết chế văn hóa ở các khu, vùng công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Công cuộc xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng mang tính toàn diện, nhưng khi triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề cụ thể như xây dựng gia đình văn hóa, công nhân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân và cán bộ công chức. Hệ thống thiết chế văn hóa để tổ chức các hoạt động văn hóa của CC,VC,CNLĐ còn thiếu và yếu; công tác đầu tư đất đai, nguồn lực cho việc xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động của nhiều địa phương còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng và tạo điều kiện về thời gian, nguồn lực để công nhân lao động thụ hưởng các giá trị văn hóa. Lực lượng cán bộ văn hóa và công đoàn còn mỏng, chưa được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa công nhân; hình thức tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa công nhân khu công nghiệp chưa đổi mới, hấp dẫn đoàn viên người lao động. Danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, chưa được quy định trong Luật Thi đua khen thưởng nên các cấp khó triển khai và khó vận động, thuyết phục doanh nghiệp đăng ký tham gia thực hiện. Số lượng các doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động chưa nhiều... do xây dựng đời sống văn hóa cho công chức, viên chức, người lao động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nên có thời vẫn còn tình trạng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ ban hành văn bản chỉ đạo, chưa đầu tư nhân lực, vật lực hỗ trợ tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần cho lực lượng công chức, viên chức, công nhân lao động; nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp còn hạn chế chưa phủ hết được các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, vùng công nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, với sự quyết tâm cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ VHTTDL, sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ, ngành, địa phương, Chương trình phối hợp sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo luồng sinh khí mới trong xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; đồng tình và nhất trí cao các nội dung trong chương trình phối hợp hai cơ quan sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2026 là cơ sở để các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương triển khai một cách hiệu quả các nội dung, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển con người và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước được thể hiện trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026, với sáu nội dung trọng tâm làm chương trình khung, đặc ra cơ chế, nguyên tắc phối hợp để hai biên xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể của từng năm sát với tình hình thực tiễn đời sống của công chức, viên chức, người lao động tại các khu công nghiệp. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Bộ, Ban, ngành, các đơn vị cần quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với hai ngành để triển khai nội dung nhằm huy động tối đa các nguồn lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nhất là đời sống văn hóa của công chức, viên chức và người lao động tại các khu công nghiệp; xây dựng và lan tỏa các mô hình xây dựng đời sống văn hóa điển hình, đưa văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế để văn hóa trở thành nền tảng, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tải về Chương trình phối hợp tại đây.

Duy Chiến

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch