Tin tức

Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

19 Tháng Sáu 2020

Ngày 19/6/2020, tại thành phố Uông Bí, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Hơn 250 đại biểu thuộc 57 Sở VHTTDL, Sở VH&TT, Trung tâm văn hóa tỉnh, Phòng VHTT, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện tiêu biểu và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Trung tâm Văn hoá (giai đoạn 2017-2020) các tỉnh, thành phố đã tham dự Hội nghị. Đồng chí Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ VHTTDL và đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì, chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá:

Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đang từng bước được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung thiết thực phù hợp với nhu cầu của đông đảo nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở và giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thường xuyên chỉ đạo ngành văn hóa ở các địa phương tham mưu UBND tỉnh/thành xây dựng và phê duyệt quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở của địa phương phù hợp với quy hoạch chung của cả nước trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể, nội dung quy hoạch (vị trí, địa điểm, quỹ đất, cơ sở vật chất, kỹ thuật, bộ máy cán bộ) và các giải pháp thực hiện.

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương luôn chủ động đề xuất tham mưu xây dựng các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Các chương trình, đề án được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển theo hướng bền vững. Nhiều địa phương đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cũng như hỗ trợ về kinh phí hoạt động cho các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, thách thức: Một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống  thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; một số địa phương có quan tâm đầu tư xây dựng nhưng quy mô, kiểu dáng, vị trí còn chưa đảm bảo; trang thiết bị thiếu, xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động. Công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa có sự phân định rõ về cơ chế quản lý, sự phối hợp tổ chức hoạt động. Ở cấp huyện hoạt động của đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị hoạt động sự nghiệp còn chồng chéo, có nơi gộp chung nên cán bộ quản lý nhà nước và viên chức sự nghiệp không rõ chức năng, nhiệm vụ của mình. Đội ngũ cán bộ tác nghiệp văn hoá, thể thao cơ sở còn thiếu và yếu, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được quan tâm đúng mức, chưa có quy hoạch đào tạo cán bộ đủ năng lực làm việc với yêu cầu thực tế ở cơ sở; còn tình trạng sử dụng trái ngành nghề hoặc chỉ dựa trên năng khiếu. Nội dung hoạt động còn sơ sài, có nơi chỉ quan tâm đến hoạt động trọng điểm, kỳ, cuộc mà chưa tổ chức tốt hoạt động thường xuyên, chưa thể hiện vai trò chủ động trong tổ chức hướng dẫn hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng nếp sống văn hoá trên địa bàn.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã kết luận Hội nghị:

- Cục Văn hóa cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các địa phương để tham mưu và đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Khảo sát, nghiên cứu, biên tập và phát hành cẩm nang về mô hình hoạt động tiêu biểu của Trung tâm Văn hóa các cấp để các địa phương học tập, áp dụng trong thực tiễn.

- Đề nghị các địa phương tiếp tục tham mưu UBND cấp tỉnh triển khai Quyết định 2164/QĐ-TTg, ngày 11 tháng 11 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030.

- Đề nghị các tỉnh, thành tiếp thu, nghiên cứu các kinh nghiệm hoạt động hay của các tỉnh để tiếp tục xây dựng và tổ chức phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở.

- Khai thác các yếu tố tích cực trong các thiết chế văn hoá truyền thống để xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Khai thác, sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực phối hợp với Ủy ban dân tộc triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Khi Dự án được triển khai, sẽ có nguồn kinh phí trong việc xây dựng, đầu tư trang thiết bị và tổ chức hoạt động đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở nói chung, ở vùng miền núi, hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các đồng chí đã có quá trình cống hiến lâu dài cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở./.

Anh Tuấn + Kim Lam

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch