Tin tức

Thừa Thiên Huế: Xây dựng mô hình “Dòng họ văn hóa gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới”

04 Tháng Mười Một 2019

Xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt về dòng họ văn hóa là một nội dung quan trọng góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, hướng tới xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày 02 tháng 11 năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở tổ chức tập huấn xây dựng mô hình dòng họ văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới tại thành phố Huế cho 50 học viên, thành phần chủ yếu là các Trưởng thôn, trưởng các dòng họ, người có uy tín trong dòng họ nhằm phổ biến triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình dòng họ văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dòng họ trong xây dựng nông thôn mới.

Ngày 03 tháng 11 năm 2019, Cục Văn hóa cơ sở lựa chọn dòng họ Lương Quan, thôn Chiết Bi, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế là dòng họ được xây dựng mô hình điểm về “Dòng họ văn hóa trong việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hiếu học, giữ gìn vệ sinh môi trường…trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Dòng họ Lương Quan đã được tập huấn triển khai thêm những nội dung cơ bản về nếp sống văn hóa, phong tục, tập quán và xây dựng dòng họ văn hóa; quy ước dòng họ văn hóa trong việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, hiếu học, giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình... nhằm áp dụng ở dòng họ mình về xây dựng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, tiến tới nhân rộng trên địa bàn thị xã và toàn tỉnh. Thời gian qua, dòng họ Lương Quan không có người vi phạm pháp luật, quy định của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các mô hình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, “Ngày Chủ nhật xanh”...; không có trẻ em trong độ tuổi đến trường nghỉ học..., góp phần không nhỏ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế.

Việc nhân rộng mô hình dòng họ văn hóa gắn với giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp trong phong trào xây dựng nông thôn mới bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước đẩy lùi và kiềm chế các hủ tục lạc hậu; gương mẫu việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh trong các dòng họ...tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thu Trang

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch