Văn bản

Tìm thấy 96 văn bản
Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
2068/QĐ-BVHTTDL 03/08/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở
873/QĐ-BVHTTDL 05/04/2023 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định
Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch