Phong trào TDĐKXDĐSVH

Ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025

07 Tháng Tư 2020

Ngày 07/4, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2025.

Với mục đích đảm bảo sự thống nhất trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chương trình phối hợp đã nêu lên một số nội dung và giải pháp phối hợp như: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nội dung Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tổ chức tập huấn, xây dựng các mô hình ở cơ sở; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư (18/11); Nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa…

Hai bên cũng đã thống nhất về phương thức cũng như nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện Chương trình. Hằng năm có tổ chức xây dựng nội dung, nhiệm vụ cụ thể, đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện Chương trình, đồng thời sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình.

Toàn văn Chương trình phối hợp xem tại đây./.

Bảo Châu

Sức sống trường tồn của những làn điệu dân ca qua Hội diễn Đàn hát dân ca 3 miền
Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/suc-song-truong-ton-cua-nhung-lan-dieu-dan-ca-qua-hoi-dien-dan-hat-dan-ca-3-mien-20211227154359089.htm
Tác giả: Thu Mai - Việt Hùng
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch