Tin tức

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

14 Tháng Tư 2020

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14 tháng 4 năm 2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn 1432/KH-BVHTTDL về Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Mục đích nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW; nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học  kinh nghiệm. Trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực trong những năm tiếp theo; đồng thời đề xuất ý kiến đóng góp về chủ trương, quan điểm chỉ đạo nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thông qua việc sơ kết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân khi tham gia lễ hội; từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đánh giá, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW gắn với việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các nghị quyết, chương trình hành động của địa phương, đơn vị.

Việc sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW phải được thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị thuộc  Bộ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW bằng hình thức chuẩn bị báo cáo sơ kết./.

Quốc Huy

Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch