Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 15
  • Visited: 6682573

NHỮNG KẾT QUẢN ĐẠT ĐƯỢC SAU 05 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020” CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sau 05 năm triển khai thực hiện “Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; kết cấu hạ tầng về điện, đường, trường, trạm, thông tin liên lạc, thiết chế văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng; phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều hình thức, phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; diện mạo nông thôn ngày càng được khởi sắc, góp phần rút ngắn được khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, cụ thể: 

1. Kết quả đạt được
a) Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa:
-Vềmục tiêu cụ thể đến năm 2015: Từ 8.685.985gia đình văn hóa được công nhận năm 2000, tính đến hết năm 2014 đã có 18.768.131/ 22.073.467 gia đình  đạt chuẩn danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ  85,03%.
- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân, đã huy động sức người, sức của, phát huy sức mạnh toàn dân tộc vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội chung của các địa phương.
b) Nâng cao chất lượng xây dựng làng (thôn, ấp, bản) văn hóa:
- Về mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Từ 17.651 làng (thôn, ấp, bản, tổ dân phố) văn hóa được công nhận năm 2000, năm 2015 cả nước đã có 70.982/103.080 làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa được công nhận, đạt tỷ lệ 68,86% (trong đó trên 50% làng, thôn, ấp, bản văn hóa đạt chuẩn cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội, nông thôn mới).
- Về nâng cao nhận thức của người dân: Phong trào xây dựng làng, thôn, bản văn hóa, quy trình xây dựng được các địa phương tiến hành chặt chẽ từ khảo sát thực tế, xây dựng quy ước, hương ước và tổ chức thực hiện… Hàng năm Ban Chỉ đạo các cấp tiến hành kiểm tra, xét đề nghị công nhận theo đúng quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh đã ban hành.
c) Thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã:
- Về mục tiêu cụ thể đến năm 2015: Hiện có 4.703/9.084 xã có Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã (đạt 51%) và 45.459/101.231 thôn có Nhà văn hóa-Khu thể thao (đạt 45%) đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL.
- Hầu hết các xã XDNTM, xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xã hội hóa các đội văn nghệ tổ xóm, phấn đấu xã lành mạnh không có tệ nạn xã hội… đã tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, bảo tồn và truyền dạy các loại hình văn nghệ dân gian truyền thống.
d) Hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa thể thao:
- Toàn quốc có 6000/11169 xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa - Khu thể thao, đạt tỷ lệ 53,72%. Có trên 90% xã đã dành đất cho thể dục, thể thao, trong đó có khoảng 30% xã có sân bóng, hồ bơi, nhà tập. Đến nay cả nước có 29.402 sân thể thao phổ thông, 1.311 phòng tập hoặc nhà tập, 510 hồ bơi hoặc bể bơi, 37.760 sân tập từng môn được đưa vào sử dụng, trực tiếp phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu thể thao của nhân dân.

Có 68.330/115.608 thôn, ấp, bản và tương đương có Nhà Văn hóa đạt tỷ lệ khoảng 58,85%.
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, thường xuyên tập trung vào các hoạt động sau: Tuyên truyền cổ động (nhất là hoạt động của đài truyền thanh, trạm, bảng thông tin, cụm cổ động, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ thu hút đông đảo nhân dân tham gia), đọc sách báo, văn nghệ quần chúng (nhiều xã, phường, thôn, làng đã có đội văn nghệ quần chúng).
Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn, làng, bản… có nội dung hoạt động đa dạng phong phú, gắn bó thiết thực với đời sống cộng đồng.
đ) Phong trào hoạt động văn hóa, thể thao ở nông thôn:
Trung bình số người tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 28,76%; hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”, đạt 22,35%. Khảo sát thực tế, một Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã hàng năm trung bình tổ chức từ 20 đến 25 buổi biểu diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ; 10 đến 13 buổi hoạt động tuyên truyền cổ động, một số giải thể thao và chiếu phim phục vụ nhân dân.

2. Bài học kinh nghiệm
- Cần sự thống nhất về nhận thức và phát huy tính năng động sáng tạo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp để nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới, hoàn thiện hệ thống thiết chế và hoạt động văn hóa thể thao ở nông thôn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và bằng nhiều hình thức để làm cho các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động TDĐKXDĐSVH gắn vớixây dựngvăn hóa nông thôn, đặcbiệtlà nắmvữngnhữngnộidung cụ thểvềtiêu chuẩngia đình văn hóa, quy ước, hương ước xây dựng làng văn hóa… từ đó tạo ra phong trào mang tính tự giác cao.
- Cần coi trọng, hỗ trợ kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và kiến thức XDNTM, động viên được đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân tham gia tích cực thực hiện Đề án.
- Đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực phát triển văn hóa nông thôn, thông qua việc đầu tư đúng mức từ nguồn ngân sách làm tiền đề huy động vốn của các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhân.
- Triển khai thực hiện Đề án cần có sự tập trung sâu sát, cụ thể, thường xuyên kiểm tra đôn đốc và thu hút sự tham gia chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn dân cư.
- Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, động viên khen thưởng kịp thời những hạt nhân tiêu biểu. Xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng.
3. Một số giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới
-Tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để phát triển văn hóa nông thôn mới, nâng cao nhận thức và đồng tâm thực hiện có hiệu quả, xây dựng quê hương nông thôn phát triển bền vững gắn với tiến bộ và công bằng xã hội.
-Phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tổ chức thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào thực hiện Đề án.
- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn. Phân công trách nhiệm từng cấp, từng ngành trong việc tổ chức thực hiện Đề án và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở.
- Phối hợp các Bộ, ngành có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát các chương trình, dự án cũng như việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, tránh lãng phí tiêu cực, thường xuyên kiểm tra, giám sát quản lý thực hiện Đề án và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm.
- Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tập huấn về kiến thức xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở xã, thôn, ấp, bản những người trực tiếp chỉ đạo và thực hiện. Các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cần tăng cường xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể cho từng lĩnh vực về phát triển văn hóa nông thôn mới.
Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp ở địa phương; phân công các sở, ban, ngành của tỉnh phụ trách từng tiêu chí. Đảng bộ, chính quyền tỉnh tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, hưởng ứng tham gia, nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác.
- Tận dụng tốt hơn nữa các nguồn lực, khai thác hợp lý sự đóng góp từ nhân dân, các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế vào việc phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
- Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được thông qua tổng kết thực tiễn từ Trung ương đến cơ sở; kịp thời phát hiện để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng văn hóa nông thôn mới.
Lê Anh Tuấn

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết