Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 17
  • Visited: 6924590

Xây dựng nông thôn mới tại Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có diện tích tự nhiên 5.907 Km2, chiếm 1,78% diện tích cả nước và 19,4% diện tích tự nhiên vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.  Đến năm 2013 dân số trên 2,8 triệu người, là tỉnh đông dân thứ 5 cả nước.  Đến nay toàn tỉnh có 11/11 huyện, thị, thành phố có Trung tâm Văn hóa thể thao cấp huyện và đi vào hoạt động ổn định (đạt tỷ lệ 100%); 106/171 xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 61,98%); 613/1007 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa-Khu thể thao (đạt tỷ lệ 60,87%); trong đó có 11 nhà văn hóa dân tộc thiểu số.

Việc thực hiện tiêu chí số 06
Đối với 136 xã xây dựng nông thôn mới, có 95/136 Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng (đạt tỷ lệ 69,85%); 486/773 Nhà Văn hóa ấp (đạt tỷ lệ 62,87%).
Các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn được đầu tư xây dựng mới khang trang. Các thiết chế văn hóa được xây dựng trước khi có hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được tỉnh đầu tư nâng cấp, bổ sung các phòng chức năng.
Hầu hết các thiết chế văn hóa cấp xã và ở các ấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo tiêu chí về diện tích đất quy hoạch và quy mô xây dựng theo Quyết định số 2120/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các Trung tâm Văn hóa thể thao đã thực hiện công tác quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở cơ sở.

Việc thực hiện tiêu chí số 16
Toàn tỉnh có 949/1007 ấp, khu phố văn hóa đạt 94,24%; có 524.737/544.322 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 98,24%).
Đến năm 2014 tỉnh đã có 52 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới là huyện Xuân lộc có 12/14 xã và thị xã Long Khánh 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Tuy nhiên, việc quy hoạch, đàu tư xây dựng các thiết chế văn hóa thực hiện theo tiêu chí số 6 của Bộ Tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trên địa bàn 136 xã xây dựng nông thôn mới.
Việc đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho văn hóa rất thấp vì vậy tiến độ thực hiện thấp hơn so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tình hình khó khăn chung ở các địa phương là do thiếu quỹ đất, vướng mắc trong giải tỏa đất đai và đề bù cho công trình, nên tiến độ xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa ở cơ sở chưa đạt theo Nghị quyết.   
Kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm Văn hóa Thể thao - Học tập cộng đồng là 65 triệu đồng/ năm (trong đó Văn hóa thể thao: 30 triệu, Học tập cộng đồng: 35 triệu) không thể đáp ứng được các hoạt động tại thiết chế văn hóa. Do kinh phí hạn hẹp nên hầu hết các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn thiếu các trang thiết bị cần thiết cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, thư viện, phòng đọc sách…
Các khó khăn về tài chính, về nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn để đảm trách các hoạt động trong thiết chế văn hóa cơ sở chưa đảm bảo. Cần rà soát lại hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở để kịp thời chấn chỉnh những nơi hoạt động không đúng chức năng.
 Bài học kinh nghiệm
 Từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tỉnh Đồng Nai rút ra một số kinh nghiệm trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo như sau:
 Một là, nơi nào cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phù hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể của từng địa bàn thì nơi đó  có chuyển biến tốt và đạt kết quả cao theo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; hiện thực hóa phương châm hành động của cả hệ thống chính trị và người dân, đó là phải đạt được “4 chữ đồng”:Đồng lòng, đồng thuận, đồng hành và đồng tiến, thì dù việc  khó khăn đến đâu cũng thực hiện được và thực hiện có kết quả.
Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang từ tỉnh đến cơ sở phải xác định và thể hiện “4 rõ”,đó là: rõ về trách nhiệm; rõ về nội dung, rõ nhiệm vụ phải thực hiện của từng tổ chức; Rõ về kết quả đạt được do tổ chức mình tạo ra. Từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng đạt kết quả rõ nét hơn.
 Ba là, đối với trách nhiệm của chính quyền, nhất là đối với chính quyền cơ sở phải đảm bảo “4 sâu sát”, đó là: Sâu sát tình hình sản xuất đời sống của nông dân; Sâu sát với thực tiễn địa bàn cơ sở; Sâu sát với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; Sâu sát với tình hình diễn biến của thị trường nông sản hàng hóa để thực hiện tốt công tác định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ tích cực nông dân phát triển sản xuất, đáp ứng được yêu cầu của thị trường, ngày càng nâng cao thu nhập của người nông dân.
Bốn là, đối với cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cơ sở phải thực hiện nghiêm, đầy đủ “4 phải”, đó là: Phải ưu tiên tập trung dành thời gian, công sức, trí tuệ để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Phải gần gũi, tôn trọng, thấu hiểu, đối thoại, giải thích, giải đáp, giải quyết kịp thời, có kết quả những vấn đề mà thực tiễn đang đặt  ra đối với nông dân trong quá trình sản xuất và đời sống; Bản thân và gia đình phải gương mẫu thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ nơi cư trú; Phải thống nhất giữa lời nói đúng và việc làm đúng để làm gương tốt, tạo sự lan tỏa nhằm phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ.
Năm là, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và “Dân vận khéo” với cách thức, phương pháp tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để nông dân hiểu và nhận thức đúng và đầy đủ về trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình, hiện thực hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”; ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, vấn đề có ý nghĩa quan trọng là phải biết phát huy trí tuệ và sức mạnh của nhân dân, huy động đóng góp của dân phải được bàn bạc, công khai, dân chủ, đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư để nhân dân hiến kế, đề xuất cách thức thực hiện, khi nhân dân thấy được kết quả, lợi ích thiết thực, từ đó tăng thêm lòng tin, đồng lòng, đồng thuận, đồng hành trong quá trình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Sáu là, tập trung chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tạo ra chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ nông sản; gắn với phát triển công nghiệp và ngành nghề nông thôn để tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn; từ đó người dân có điều kiện để tiếp tục tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, huy động hợp lý sức dân để chăm lo lợi ích chính đáng của dân, vì mục tiêu phát triển: xây dựng văn hóa, con người mới, diện mạo mới, sức sống mới, động lực phát triển mớiđối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Trương Công Thấm

 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết