Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6824808

Báo cáo 09 tháng

Thực hiện công tác năm 2008 đã được lãnh đạo Bộ thông qua, với chức năng, nhiệm vụ mới, trong 9 tháng đầu năm, Cục tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU  LỊCH
CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ
                 Số:     388    /BC - VHCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày   22   tháng  9 năm 2008

 

BÁO CÁO
Công tác Văn hoá cơ sở 9 tháng đầu năm 2008
 


IKHÁI QUÁT CHUNG
          Thực hiện công tác năm 2008 đã được lãnh đạo Bộ thông qua, với chức năng, nhiệm vụ mới, trong 9 tháng đầu năm, Cục tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực: quảng cáo, tuyên truyền, văn học, nghệ thuật quần chúng, xây dựng nếp sống văn minh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu về chất lượng và hiệu quả. Phục vụ tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn cũng như các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM
          1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị
            Các hoạt động văn hoá cơ sở được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, phục vụ tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho nhân dân, nổi bật là: Hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, An toàn giao thông...
          2. Công tác quản lý nhà nước
9 tháng đầu năm 2008, Cục Văn hoá cơ sở đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng các văn bản quản lý về văn hoá trình lãnh đạo các Bộ, Ngành ban hành:
- Xây dựng và hoàn chỉnh trình Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT - BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
-  Hoàn thành Dự thảo lần 1 Dự án Luật Quảng cáo chuẩn bị trình Ban soạn thảo xin ý kiến trước khi tổ chức Hội nghị và Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí;
          - Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ VHTTDL với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục cấp phép quảng cáo trên báo chí, đăng ký quảng cáo trên mạng thông tin máy tính và thực hiện quảng cáo trên xuất bản phẩm và công tác           thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (đang trình lãnh đạo Bộ).
- Kế hoạch liên tịch về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuý cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng giữa Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ký ngày 12/6/2008);
- Soạn thảo Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân lao động ở các khu công nghiệp và khu chế xuất”.
- Tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về karaokê - vũ trường từ Vụ Pháp chế - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Xây dựng báo cáo gửi Vụ Văn hoá Dân tộc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
- Xây dựng báo cáo gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính về thực hiện Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg ngày 15/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 của Bộ Chính trị về hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2010”
          3. Hoạt động sự nghiệp văn hoá cơ sở
          3.1.  Về Nếp sống văn hoá:
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đánh giá công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội trong 2 năm 2006 - 2008, Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý và tổ chức lễ hội (2007 - 2008) tại 03 khu vực (phía Bắc tại tỉnh Ninh Bình, khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tại thành phố Đà Nẵng, phía Nam tại thành phố Hồ Chí Minh). Hội nghị đã đánh giá thực trạng tổ chức lễ hội và công tác quản lý nhà nước về lễ hội trong 2 năm qua, đúc kết những bài học kinh nghiệm mới để thực hiện có hiệu quả Nghị định             số 11/2006/NĐ - CP ngày 18/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Quy chế tổ chức lễ hội (ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hoá - Thông tin nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), xác định nhiệm vụ của ngành trong những năm tới nhằm đưa hoạt động lễ hội đi vào nề nếp, tổ chức ngày càng khoa học, giữ gìn và phát huy giá trị của các lễ hội, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Đảng.
Công tác quản lý lễ hội trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả quan trọng, bám sát các định hướng và các quy định của nhà nước, thể hiện vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự tham mưu hướng dẫn của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch và vai trò tự chủ của nhân dân trong sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại tình trạng tổ chức lễ hội ở một số nơi có biểu hiện phô trương, lãng phí, xâm hại di tích, không đảm bảo môi trường, cảnh quan, lưu hành ấn phẩm không được phép xuất bản, nâng giá dịch vụ, ép giá, đeo bám khách du lịch, tệ mê tín dị đoan và cờ bạc...
- Phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH (2006 -2008) và thảo luận về nâng cao chất lượng công tác xây dựng Làng Văn hoá, Tổ dân phố văn hoá, Gia đình văn hoá (khu vực phía Bắc tại Nam Định vào ngày 26/9/2008 và khu vực phía Nam tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 30/9/2008).
- Phối hợp với Mạng cưới hỏi Việt Nam (http://www.cuoihoi.vn), Công ty Du lịch và Thương mại Châu Á Thái bình dương, tổ chức cuộc thi viết về “Phong tục cưới hỏi ở các vùng, miền Việt Nam”, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hoá trong phong tục cưới hỏi của các dân tộc Việt Nam.
- Xây dựng Dự thảo hướng dẫn Nghi thức tưởng niệm các Vua Hùng           nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch hàng năm).
- Hệ thống hoá các văn bản về Nếp sống văn hoá để biên tập phát hành phổ biến tuyên truyền cho cơ sở.
3.2.  Về lĩnh vực Quảng cáo:
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ - TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008, Cục đã phối hợp với các Bộ, cơ quan, ban, ngành liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương tham mưu để Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Quảng cáo; ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; tổ chức các cuộc họp xây dựng Dự thảo. Đến nay đã hoàn thành Dự thảo lần 1 Dự án Luật Quảng cáo.
- Phối hợp với Vụ Pháp chế và các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước đối với một số hoạt động trong lĩnh vực văn hoá- thông tin.
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động quảng cáo Thuốc lá tại nơi công cộng và hoạt động quảng cáo tại các cơ sở chiếu phim trên địa bàn Hà Nội (tháng 7, 8 năm 2008).
- Phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo  tại thành phố Hồ Chí Minh để phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo trên màn hình đặt nơi công cộng (ngày 20/6/2008).
- Triển khai thực hiện Đề án Chiến lược phát triển quảng cáo Việt Nam đến năm 2015 (đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ- BVHTT), Cục tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng quy hoạch quảng cáo kèm theo đề cương chi tiết quy hoạch quảng cáo để các tỉnh nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ở địa phương. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác xây dựng quy hoạch còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do công tác xây dựng quy hoạch tổng thể tại nhiều địa phương còn chậm mà quy hoạch quảng cáo lại phụ thuộc nhiều vào quy hoạch tổng thể; kinh phí cấp cho xây dựng quy hoạch quảng cáo còn khó khăn, sự phối hợp giữa các ngành có liên quan chưa được chặt chẽ, kinh nghiệm về xây dựng quy hoạch còn hạn chế.
Để giải quyết những khó khăn nêu trên, Cục đã xem xét và đưa ra các giải pháp khắc phục, trong đó một phần giải pháp được thể hiện ở nội dung của dự thảo văn bản hướng dẫn công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo. Bên cạnh đó, Cục đang đồng thời tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê số liệu, đánh giá về thực trạng trang thiết bị, phương tiện quản lý hoạt động quảng cáo của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đưa ra các kiến nghị với Bộ và các cơ quan có thẩm quyền về kinh phí, mua sắm trang bị phương tiện quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại các địa phương.
3.3. Về lĩnh vực Tuyên truyền cổ động:
Bám sát nhiệm vụ tuyên truyền, Cục đã chủ động phối hợp với các ngành, lực lượng tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng tâm đạt hiệu quả cao như:
          - Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, Cục đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tuyển chọn 83 tác phẩm trưng bày triển lãm; in đĩa CD gửi đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời.
- Cung cấp: 40.000 tranh cổ động tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 1.000 cuốn sách “Tuyển tập về tranh cổ động năm 2006 - 2007”, 3 tập sách tuyên truyền “ Tiết kiệm năng lượng”;
- Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn và 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội,  Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An và Vĩnh Phúc tổ chức triển lãm tranh cổ động, trưng bày tranh cổ động tấm lớn ngoài trời và hoạt động tuyên truyền lưu động về học tập và làm theo tấm gương  Đạo đức Hồ Chí Minh.
- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở từ cấp tỉnh tới các xã, phường, thôn, bản.
- Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi và tuyển chọn các tác phẩm tham gia trưng bày triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật tuyên truyền thực hiện pháp luật về “An toàn                    giao thông” năm 2008 tại 16 Lê Thái Tổ, thành phố Hà Nội, từ ngày 9 - 15/9/2008.
- Phối hợp với Tổng Cục Du lịch và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội chuẩn bị trưng bày triển lãm ảnh “Diễn đàn Du lịch ASEAN -2009” tại thành phố Hà Nội.
- Phát huy vai trò định hướng công tác và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền cổ động, Cục đã tổ chức trại sáng tác Kịch bản tuyên truyền lưu động               kỷ niệm 55 Chiến thắng Điện Biên Phủ tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, từ ngày 14 - 20/7/2008; kỷ niệm  50 năm đường Trường Sơn tại tỉnh Bình Thuận từ ngày 19 - 25/8/2008 .
          3.4.  Về lĩnh vực Nghệ thuật  quần chúng:
          Công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động văn hoá nghệ thuật quần chúng trên toàn quốc từng bước được nâng cao về chất lượng hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng, phấn đấu phục vụ có hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao đời sống văn hoá của nhân dân như: các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng “Mừng Đảng - Mừng xuân” kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;
Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động:
- Hưởng ứng cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và  Du lịch tỉnh            Quảng Ninh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng và văn hoá ẩm thực các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm và du lịch phía Bắc.
          - Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 06/CT - TW, Cục phối hợp với Sở VHTTDL Tp. Đà Nẵng tổ chức liên hoan “Giọng ca vàng và thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Tp. Đà Nẵng;
- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn hội diễn nghệ thuật quần chúng trong công nhân viên chức lao động Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Việt Nam cho các Bộ, ban ngành: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngành Ngân hàng, Ngành Hàng hải, Cục Kiểm lâm vv....
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng “Nối những câu hò” khu vực Bắc miền Trung nhân dịp tuyên truyền kỷ niệm 5 năm ngày “Phong Nha Kẻ Bàng” được Unesco công nhận là di sản văn hoá thế giới, tại Tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình từ ngày 22 - 26/7/2008.
- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Hội thi tiếng hát sinh viên lần thứ X” tại thành phố Đà Nẵng và tham dự “Hội nghị tổng kết 18 năm tiếng hát sinh viên và học sinh”.
            -  Chỉ đạo Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Giám đốc khu vực đồng bằng Bắc bộ tổ chức Liên hoan “Hội tụ Sông Hồng khu vực đồng bằng Bắc Bộ” tại tỉnh Hà Nam diễn ra từ ngày 10 - 11/9/2008.
Bên cạnh đó, sau khi tiếp nhận bàn giao công tác quản lý nhà nước về hoạt động Karaoke, vũ trường từ Vụ Pháp chế và nhằm củng cố, tăng cường hiệu quả công tác nắm tình hình hoạt động để xây dựng các văn bản quản lý nhà nước, Cục đã tổ chức khảo sát về Karaoke, Vũ trường tại tỉnh Kiên Giang.                     3.5. Về hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương “Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”:
          Trong 9 tháng đầu năm 2008, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo đã tham mưu và giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tổ chức họp Ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động 2 năm (2006-2007) của Ban Chỉ đạo,            đề ra chương trình hoạt động năm 2009;
- Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm (2006-2007) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại 2 khu vực; Giúp Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo ra Quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Quyết định về Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Trung ương.
            Văn phòng thường trực giúp Bộ trưởng xây dựng báo cáo chuyên đề về  “Xây dựng đời sống văn hoá nông thôn” gửi Tổ biên tập Đề án “Vấn đề Nông nghiệp, nông dân và nông thôn” của Chính phủ.
Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam soạn thảo đề cương Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề về “Xây dựng đời sống văn hoá nông thôn”   trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khoá X) về Nông nghiệp nông dân và nông thôn.
Khảo sát để xây dựng đề án “Xây dựng đời sống văn hoá công nhân lao động khu chế xuất, khu công nghiệp” tại 7 tỉnh phía Nam, 3 tỉnh phía  Bắc: Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và 3 tỉnh Nam Trung bộ gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng.
          3.6. Về lĩnh vực Thiết chế văn hoá:
Để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và chủ động xây dựng hệ thống thiết chế thích hợp với yêu cầu mới, Cục Văn hoá cơ sở tổ chức Hội nghị Thiết chế Văn hoá cơ sở khu vực phía Nam vào ngày 25/9/2008 tại tỉnh Kiên Giang. Dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị khu vực phía Bắc tại tỉnh Quảng Ninh và miền Trung, Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai vào trung tuần tháng 10.
Tổ chức khảo sát thực trạng hệ thống Thiết chế Văn hoá cơ sở tại 03 khu vực: phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ phục vụ xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế Văn hoá cơ sở ở địa phương.
3. Về lĩnh vực Văn học:
Được lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực Văn học, trong 9 tháng đầu năm Cục Văn hoá cơ sở đã thực hiện tốt các công việc sau:
- Báo cáo tình hình văn học nghệ thuật 2 năm qua và 6 tháng đầu năm 2008.
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và hình thành phòng Quản lý Văn học.
- Triển khai soạn thảo Quy chế phối hợp với Uỷ ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.
3.8 Về hoạt động của các đơn vị trực thuộc
          - Trung tâm thể nghiệm hoạt động văn hoá thông tin cơ sở:
Trong 6 tháng đầu năm 2008, Trung tâm tổ chức các hoạt động thường xuyên - tại chỗ như: phối hợp với Hội cổ vật Thăng Long trưng bày cổ vật Thăng Long trong hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; chương trình “Ca - múa - nhạc” kỷ niệm 118 năm ngày sinh nhật Bác;  câu lạc bộ Giai điệu Bạn bè, câu lạc bộ ghi ta, khiêu vũ quốc tế v.v....
Tuy nhiên, kể từ ngày 1/9/2008, thực hiện sự chỉ đạo và phân công của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cũng như hệ thống trang thiết bị, phương tiện hoạt động thuộc Trung tâm chuyển sang Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam theo Quyết định số 3864/QĐ-BVHTTDL ngày 12/9/2008 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc chuyển Trung tâm Thể nghiệm hoạt động Văn hoá Thông tin cơ sở về Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam.
-  Tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá:
Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng của tạp chí, 9 tháng đầu năm 2008 Tạp chí đã phát hành 9 số với (số lượng 14.000 cuốn/ 1 số). Trong đó, có 3 số Tạp chí chuyên đề về địa phương: Vĩnh Phúc, Kiên Giang và An Giang. Tạp chí đã đăng các bài viết trao đổi nghiệp vụ văn hoá cơ sở, tuyên truyền về các sự kiện văn hoá, xã hội, ngày lễ kỷ niệm lớn trong nước, quốc tế và giới thiệu những văn bản quản lý nhà nước mới được ban hành của Ngành văn hoá.
Ngoài ra thực hiện công văn số 2209/BVHTTDL-BCĐDS của Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Văn hoá cơ sở tổ chức cuộc thi viết về đề tài “Chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khoá khăn” trên tạp chí Xây dựng đời sống văn hoá năm 2008. Việc tổ chức cuộc thi là một hoạt động có ý nghĩa chính trị và xã hội to lớn. Thông qua cuộc thi nhằm phản ánh những tấm gương tập thể và cá nhân điển hình xuất sắc trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các địa phương; nêu bật những cách làm hay, kinh nghiệm tốt, cổ vũ và biểu dương khen ngợi những tấm lòng nhân ái, tận tuỵ hết mình vì trẻ em, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ban Tổ chức sẽ tổ chức công bố và trao giải thưởng trong tháng 12 năm 2008 tại thành phố Hà Nội.
3.9 Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2008, Cục Văn hoá cơ sở đã phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Quảng Nam, Phú Thọ tổ chức 2 lớp tập huấn tại 2 khu vực cho cán bộ địa phương được hưởng lợi của Dự án xây dựng làng, bản, buôn văn hoá có hoàn hoàn cảnh đặc biệt; 02 lớp tập huấn nghiệp vụ văn hoá cơ sở cho cán bộ nghiệp vụ văn hoá cơ sở cấp huyện vùng đặc biệt khó khăn Khu vực III (phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 19-24/5/2008, phía Nam tại thị xã Tân An, tỉnh Long An, từ ngày 22 -27/7/2008).
3.10 Kế toán - Tài chính:
Công tác quản lý ngân sách sự nghiệp của Cục trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện tốt công tác công khai tài chính, chủ động triển khai phục vụ các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; xây dựng dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo quyết toán và chỉnh lý quyết toán năm 2007; Tiếp và làm việc với Đoàn Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối Trung ương về thanh tra, kiểm tra tại Cục.
3.10. Công tác Hành chính - Tổng hợp, Thi đua, Khen thưởng:
Bộ phận hành đã phối hợp với các phòng chuyên môn góp phần phục vụ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn hoá cơ sở; lập kế hoạch cấp phát kinh phí đảm bảo kịp thời cho các chương trình hoạt động lớn. Công tác tổ chức, quản lý cán bộ, giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức viên chức kịp thời; lập kế hoạch cấp phát kinh phí và các chi phí hành chính phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị đảm bảo tiến độ. Trong 9 tháng đầu năm bộ phận hành chính đã đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện phục vụ 423 lượt cán bộ đi công tác tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; giải quyết chế độ hưu trí cho 02 đồng chí; cử 02 đồng chí cán bộ lãnh đạo Cục theo học lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo; 01 đồng chí theo học lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 03 đồng chí theo học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ về Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lich; tham mưu, đóng góp ý kiến nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trả lời văn bản của các bộ, ngành  và địa phương, đặc biệt giúp Bộ trưởng chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị của Cử tri về lĩnh vực văn hoá cơ sở.
Đã tiếp nhận và xử lý 2741 công văn đến, 383 văn bản quản lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn hoá cơ sở.
Chỉnh lý đợt 2 tài liệu lưu trữ của Cục Văn hoá cơ sở và triển khai trình các cơ quan chức năng về tiêu huỷ tài liệu theo quy định. Phục vụ và khai thác tài liệu cho cán bộ, công chức trong và ngoài đơn vị.
Công tác thi đua khen thưởng:
Thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số: 1279/QĐ - BVHTT ngày 27/3/2007 về việc khen thưởng Hội diễn, Hội thi văn nghệ quần chúng, Cục đã tham mưu, đề xuất trình Bộ trưởng khen tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ; xét, cấp huy chương cho các cuộc liên hoan hội diễn nghệ thuật quần chúng của các bộ, ngành, các khu vực và toàn quốc, gồm: 630 Huy chương Vàng, 830 Huy chương Bạc.
Đề nghị xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch” đã được Hội đồng Thi đua của Ngành duyệt và trao tặng cho 13 cán bộ, công chức viên chức thuộc Cục Văn hoá cơ sở.
3.11. Hoạt động đoàn thể:
Công đoàn luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, lãnh đạo Cục phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, phổ biến, học tập, tìm hiểu Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cuộc họp giao ban cơ quan. Qua đó mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên đều thực hiện nghiêm túc và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.
Công đoàn đã và đang phối hợp với Đoàn Thành niên Cục Văn hoá cơ sở phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổ chức buổi toạ đàm “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước năm 2008”, tham gia chương trình bình chọn “Hạ Long di sản văn hoá’ của toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan...
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
          Trong 9 tháng đầu năm 2008, ngay từ đầu năm Cục đã chủ động khắc phục khó khăn triển khai công tác đến cơ sở. Các địa phương đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra, hướng trọng tâm vào công tác quản lý nhà nước và phục vụ có hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cục có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở đều khắp trong cả nước, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”.
Song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:
          - Công tác xây dựng quy hoạch Quảng cáo của một số tỉnh chưa tốt;
            - Một số Đề án, Dự án đã được xây dựng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ;
- Nội dung công tác quản lý hoạt động văn hoá cơ sở tại một số địa phương chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, việc nắm bắt tình hình địa phương chưa kịp thời, đầy đủ.
- Các hoạt động dịch vụ văn hoá như karaokê - vũ trường ở một số địa phương còn có biểu hiện biến tướng, vi phạm pháp luật chưa được chỉ đạo, quản lý kịp thời.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của kế hoạch năm 2008.
- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Văn hoá cơ sở.
- Công tác tổ chức sắp xếp lại bộ máy các phòng, đơn vị sự nghiệp.
- Xây dựng một số văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được bổ sung ,đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực hoạt động Thiết chế văn hoá              cơ sở, Văn học, karaoke, vũ trường... trên cơ sở khảo sát thực tế tại các địa phương.
- Hoàn thành dự kiến Kế hoạch công tác năm  2009, trọng tâm là chuẩn bị cho công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của Đảng và Nhà nước như tuyên truyền kỷ niệm 55 năm        Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 50 đường Trường Sơn - Tây Nguyên, 1000 năm Thăng Long...
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Cục Văn hoá cơ sở đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm theo dõi và giúp đỡ chỉ đạo các hoạt động của Cục:
- Giao chỉ tiêu biên chế để Cục có cơ sở hoàn chỉnh tổ chức bộ máy.
- Bố trí trụ sở cơ quan để Cục sớm ổn định nơi làm việc./.
 

 
Nơi nhận:
- VP Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, HCTH, TH (5).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
( đã ký) 
 
Trần Minh Chính

Tải file về

 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết