Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 22
  • Visited: 6824732

Xin hãy cho biết hồ sơ, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép ra phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo đối với báo n

Theo quy định tại khoản 1, mục 2, Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT/BVHTTDL-BTTTT ngày 18-12-2008 của liên Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thì hồ sơ, thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép ra  phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in; kênh, chương trình phát thanh, chương trình truyền hình chuyên  quảng cáo đối với báo nói, báo hình được quy định như sau:
1. Thủ tục cấp giấy phép:
a) Cơ quan báo chí muốn ra phụ trương, kênh, chương trình phát thanh, kênh, chương trình truyền hình chuyên quảng cáo thì phải xin phép. Hồ sơ xin phép gửi  đến Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với phụ trương chuyên quảng cáo đối với báo in, tạp chí; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với kênh, chương trình phát thanh, truyền hình chuyên quảng cáo. Hồ sơ gồm:
            - Đơn xin phép ra phụ trương, kênh, chương trình chuyên quảng cáo (phụ lục 1);
- Ý kiến của cơ quan chủ quản (nếu có cơ quan chủ quản);
          - Bản sao Giấy phép hoạt động báo chí (có công chứng hoặc chứng thực)
          b) Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét cấp giấy phép ra phụ trương, kênh, chương trình chuyên quảng cáo cho cơ quan báo chí (phụ lục 2). Trường hợp không cấp giấy phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
          2. Sửa đổi, bổ sung giấy phép:
          a) Cơ quan báo chí muốn thay đổi nội dung giấy phép ra phụ trương, kênh, chương trình chuyên quảng cáo phải gửi hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục II Thông tư này. Hồ sơ gồm:
          - Đơn xin sửa đổi, bổ sung giấy phép (Phụ lục1);
          - Bản sao Giấy phép đang có hiệu lực (có công chứng hoặc chứng thực)
          b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Báo chí, Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xem xét, cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí (phụ lục 3). Trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết