Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 19
  • Visited: 6824821

TIẾNG SÁO TRÚC

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề to lớn và quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân đã và đang vươn lên làm chủ quê hương, làm chủ bản thân mình, xây dựng nông thôn ngày càng tiến bộ và đổi mới, đưa đời sống kinh tế - xã hội của nông dân ngày càng phồn vinh, phát triển. Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" ghi rõ: "Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực tự cường vươn lên của nông dân. Xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân"...

Tập kịch bản "TIẾNG SÁO TRÚC" được tuyển chọn từ những tác phẩm xuất sắc tham dự cuộc thi sáng tác về đề tài "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới" do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức. Các tác phẩm phản ánh đa dạng, phong phú đời sống nông dân, bộ mặt nông thôn đổi mới, những giá trị nhân văn, giá trị mới trong đời sống đương đại của nông thôn được hình thành phát triển. Những thuận lợi, khó khăn, bức xúc, lo toan, trăn trở của người nông dân trước hiện thực cuộc sống được phản anh sinh động.

Tập kịch bản này sẽ là tài liệu thiết thực cho hoạt động sân khấu ở cơ sở, kịp thời động viên mọi người thực hiện tốt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới".
Trân trọng giới thiệu bạn đọc./.
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết