Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6824817

QUỐC HỘI CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN (Tài liệu tuyên truyền Bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XII)

Tài liệu cung cấp tư liệu cho công tác biên tập tuyên truyền bầu cử ở cơ sở, Cục Văn hóa Thông tin cơ sở (nay là Cục Văn hóa cơ sở) phát hành.


Cuốn sách nhằm cung cấp một số tư liệu thiết thực cho các đơn vị hoạt động văn hóa - thông tin, đặc biệt là các cán bộ làm công tác biên tập trong việc tổ chức tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị quan trọng này tại cơ sở để cử tri hiểu được thông qua việc bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội sẽ thay mặt nhân dân, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước

Tham gia ứng cử và bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa  vụ cơ bản của công dân trong việc xây dựng chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội là ngày hội của toàn dân.

 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết