Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 16
  • Visited: 6672831

Xây dựng GĐVH là góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội

Trong hội nghị sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2008, Đồng Tháp đã có 289.935 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH (đạt 87,35%); có 474 ấp, khóm đạt chuẩn ấp, khóm văn hóa (đạt 72,14%); 1.205 đơn vị đạt chuẩn đơn vị văn hóa (đạt 94,95%) và 130/142 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy (đạt 91,50%).
Phong trào xây dựng GĐVH đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và được coi là một trong những nội lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tuy nhiên, có một thực tế là trong khi xã hội vẫn không ngừng phát triển đi lên tốt đẹp, thành tích xây dựng GĐVH, ấp, khóm văn hóa, đơn vị văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa mỗi năm đều tăng nhưng tệ nạn xã hội và các hiện tượng tiêu cực xã hội cũng như các loại tội phạm xã hội cũng có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Đặc biệt loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và buôn bán trẻ em, phụ nữ qua biên giới vẫn tăng. Trong hai năm 2006 và 2007 các cơ quan pháp luật đã xét xử gần 80 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Các loại tội phạm cướp của giết người có chiều hướng hung dữ, dã man khó lường (trong đó thanh, thiếu niên bị nhiễm HIV chiếm khoảng 30% trong tổng số người mắc HIV, tội phạm là thanh, thiếu niên chiếm khoảng 48% các loại tội phạm). Tai nạn giao thông mặc dù đã có nhiều giải pháp kiềm chế của UBND tỉnh nhưng vẫn gia tăng… Thực tế đó đòi hỏi các sở, ban, ngành, chính quyền và tổ chức đoàn thể các cấp cần có những chiến lược và giải pháp cụ thể để đẩy mânhj và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng GĐVH - giải quyết các gốc cốt lõi cơ bản gia đình là tế bào xã hội - tế bào lành mạnh thì xã hội lành mạnh, đồng thời trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh làm giảm các loại tệ nạn xã hội, tệ nạn giao thông v.v… Đứng trước thực tế nói trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp với trách nhiệm là cơ quan tham mưu, có chức năng về quản lý gia đình và là thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức hội nghị về xây dựng GĐVH và công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để trình UBND tỉnh một chiến lược nhằm quản lý tốt vấn đề gia đình và ngăn chặn tội phạm, ngăn chặn tiến tới giảm các tệ nạn xã hội.
Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi của các sở, ban, ngành tỉnh và nhiều huyện, thị, thành quan tâm thảo luận. Các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ các vấn đề phân tích và làm rõ các nguyên nhân, thực trạng của tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp, các kinh nghiệm tốt trong thực tế đã làm ở nước ta trong những nâm qua và trong thời gian tới.
Xã hội chúng ta đang đứng trước sự thách thức của cơ chế thị trường và những tác động mặt trái của nó như: tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế trong xu hướng toàn cầu hóa, sự tác động của văn hóa phẩm độc hại và Internet, sự phân hóa giảm nghèo, sự chênh lệch giữa các khu vực các vùng miền, vấn đề việc làm cho thanh niên và người lao động v.v… cùng nhiều vấn đề xã hội khác. Đó là những áp lực cơ bản đang đặt ra với mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội hiện nay. Các tham luận và ý kiến đã đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp để tháo gỡ và giải quyết những vấn nạn trên, trong đó tập trung cơ bản vào vấn đề quản lý và xây dựng GĐVH làm cơ sở để xây dựng xã hội lành mạnh. Hội nghị đã thống nhất và tập trung vào 5 nhóm giải pháp cơ bản sau:
- Thứ nhất: Phải tăng cường giáo dục đạo đức và lối sống cho thanh niên và học sinh trong nhà trường, không chạy theo bệnh thành tích, chú trọng chất lượng học thật, thi thật, bằng thật để tạo động lực phấn đấu đúng đắn cho thế hệ trẻ.
- Thứ hai: Đặc biệt coi trọng giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình phải được coi là giáo dục nền tảng để xây dựng nhân cách con người ngay từ khi lọt lòng cho đến khi trưởng thành, rồi mới đến giáo dục văn hóa trong trường học. Do vậy xây dựng GĐVH vẫn là một mục tiêu đồng thời là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn tệ nạn xã hội và tội phạm.
- Thứ ba: Nhà nước cần tăng cường quản lý Nhà nước về vấn đề gia đình thông qua các chủ trương, chính sách, chiến lược và kế hoạch mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, đây là một trách nhiệm của Đảng, của Nhà nước, của các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp và của toàn dân. Nhà nước ta sẽ tiếp tục thể chế hóa các chính sách về gia đình Việt Nam trong từng giai đoạn, trên cơ sở đó xây dựng trách nhiệm của các ban, ngành, các địa phương và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở thực hiện.
- Thứ tư: Cần quan tâm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào khác để hỗ trợ và thúc đẩy phong trào xây dựng GĐVH; tăng cường tôn vinh, biểu dương khen thưởng những gia đình, những tập thể cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện tốt phong trào trên.
- Thứ năm: Nếu đã coi đây là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước thì cần có cơ chế chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện từ Trung ương đến cơ sở một cách tích cực hơn, cần tổ chức biểu dương tôn vinh khen thưởng kịp thời các GĐVH, ấp, khóm, đơn vị văn hóa xuất sắc 5 năm một lần.
Trên tinh thần của các ý kiến tham luận và phát biểu tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề trên và tham mưu cho UBND tỉnh có những sách lược cần thiết cho vấn đề quản lý gia đình và chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2009 và những năm tiếp theo.
 
Hoàng Việt
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết