Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 15
  • Visited: 6672825

Các giải pháp đổi mới quản lý tài chính nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá

Qua 08 năm thực hiện (2001 - 2008) của Chưng trình mục tiêu quốc gia về văn hóa bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế nhất định về quản lý tài chính. Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả các dự án, mục tiêu còn lại của 02 năm 2009, 2010 và thực hiện giai đoạn tiếp theo cần phải có một số giải pháp như sau:
3.3.1. Hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước
Xây dựng, ban hành các luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy điều chỉnh các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa. Bổ sung những luật đã ban hành cho phù hợp tình hình mới.
Củng cố, xây dựng và hoàn thiện bổ sung các văn bản pháp lý phát triển văn hóa và chế tài rõ ràng về nội dung quản lý, định mức chi nguồn tài chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá ở Việt Nam.
Xây dựng, ban hành các chính sách kinh tế trong văn hóa nhằm gắn văn hóa với các hoạt động kinh tế, khai thác tiềm nang kinh tế, tài chính hỗ trợ cho phát triển văn hóa, đồng thời đảm bảo yêu cầu chính trị, tư tưởng của hoạt động văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Xây dựng và ban hành các chính sách động viên ngân sách, khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội tham gia sáng tạo trên các lĩnh vực văn hóa. Ban hành các quy định miễn giảm thuế cho các khoản đầu tư đóng góp của các doanh nghiệp vào việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, xây dựng các công trình văn hóa, các hoạt động văn hóa ở vùng sâu, vùng xa như: hoàn thiện Luật thuế sử dụng đất, thuế tài nguyên, thuế tài sản...
Tăng mức đầu tư cho văn hóa từ nguồn chi thường xuyên và nguồn chi phát triển trong NSNN. Tỷ trọng chi ngân sách cho văn hóa phải tăng tương ứng nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Khuyến khích các địa phương tăng thêm nguồn đầu tư cho văn hóa. Tích cực huy động các nguồn lực ngoài NSNN cho phát triển văn hóa.
3.3.2. Tạo cơ chế tự chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước
          Đây là giải pháp tạo bước chuyển quan trọng trong bố trí, sử dụng ngân sách theo hướng tập trung, chống dàn trải, đảm bảo lành mạnh tài chính - ngân sách.
          Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thực hiện phân cấp, tăng tính tự chủ, quyền hạn và trách nhiệm đối với các ngành, các cấp, các đơn vị trong sử dụng ngân sách.
 Các đơn vị sự nghiệp văn hóa chuyển sang cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật.
Khuyến khích đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình ngoài công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí.
Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường kinh doanh để phát triển ngành “công nghiệp văn hóa“.
Phân cấp quản lý trong khuôn khổ pháp lý thống nhất, phát huy chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các cấp các ngành. Không nên sử dụng ngân sách bổ sung có mục tiêu từ Trung ương trái mục tiêu quy định, dẫn đến tình trạng phân tán, dàn trải và nợ đọng vốn.
Các chương trình, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa cần được xây dựng trên cơ sở thực tiễn ở địa phương, do địa phương làm chủ dự án theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Chính Phủ.
3.3.3. Đổi mới bộ máy quản lý, nâng cao trình độ cán bộ quản lý
Hoàn thành việc thể chế các quan điểm, đường lối định hướng của Đảng về văn hóa Mục tiêu quan trọng của quản lý văn hóa là tạo điều kiện để bảo tồn, phát huy và phát triển nguồn lực văn hóa. Việc quản lý nhà nước về văn hóa phải thông qua việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng pháp luật về cơ chế chính sách. 
Xác định công tác văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành. Chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước của từng cấp, từng ngành, từng địa phương.
Xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất.
Xây dựng đội ngũ, cán bộ, công chức và chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực văn hóa am hiểu về quản lý tài chính và tinh thông nghề nghiệp.
3.3.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Hoàn thành cơ bản việc thể chế hoá các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng về văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Do đặc thù của lĩnh vực văn hoá nên trong công tác quản lý phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và dân chủ hoá công tác quản lý; quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ và nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa. Quan điểm về quản lý là thực hiện hai chức năng “xây’ và “chống’, trong đó “xây’ là cơ bản. Mục tiêu quan trọng của quan rlý văn hoá là tạo điều kiện để bảo tồn, phát huy và phát triển nguồn lực văn hoá. Quản lý nhà nước về văn hoá phải thông qua việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch; xây dựng pháp luật về cơ chế, chính sách.
Yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải tăng cường và nâng tầm lãnh đạo trên lĩnh vực văn hóa. Nhận thức đúng đắn về vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong việc bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người, xây dựng xã hội văn minh, ấm no, hạnh phúc. Khắc phục thái độ xem nhẹ việc xây dựng và đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa.
 3.3.5. Hoàn thiện cơ chế kiểm tra
Cần có chế tài cụ thể đối với cá nhân, đơn vị làm thất thoát kinh phí chương trình. Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao năng lực quản lý tài chính nhà nước; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tài chính.
Quản lý tài chính Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá phải dựa vào mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội.
          Tiếp tục đổi mới và lành mạnh hoá hệ thống tài chính - tiền tệ, tăng tiềm lực và khả năng tài chính quốc gia, thực hành thực kiệm chống lãng phí; Tăng chi NSNN cho lĩnh vực văn hoá nhất là các mục tiêu phát triển văn hoá trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.
          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng.
          Thực hiện phối - kết hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra, kiểm toán, kiểm tra tài chính, tăng cường giám sát các đơn vị sử dụng NSNN, đặc biệt là ngân sách dành cho Chương trình mục tiêu quốc gia.
Cần xử lý kịp thời đầy đủ đối với những cá nhân, tập thể vi phạm theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và kết quả xử lý.
Thực hiện chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những khoản chi sai chế độ, thất thoát lãng phí phần vốn được giao quản lý.
Thực hiện chế độ công bố công khai NSNN cấp cho Chương trình, các quỹ có đóng góp của người dân để cho tập thể đơn vị, người dân được biết và giám sát,
Thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, quy định rõ thủ tục, quy trình, thời gian thực hiện và chế độ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong việc thực hiện thu - chi ngân sách và các quỹ khác.
3.3.6. Thực hiện chính sách xã hội hóa nguồn lực tài chính
Chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thu hút toàn xã hội, các thành phần kinh tế tham gia vào các hoạt động của lĩnh vực văn hóa, cung cấp và phổ biến sản phẩm văn hóa, xây dựng cộng đồng trách nhiệm của toán xã hội phát triển sự nghiệp văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, nâng cao dần mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Chính sách xã hội hóa hoạt động văn hóa nhằm động viên sức người, sức của của nhân dân, các tổ chức xã hội để xây dựng và phát triển văn hóa. Chính sách này được tiến hành đồng thời với việc nâng cao vai trò trách nhiệm của Nhà nước. Các cơ quan chủ quản về văn hóa của Nhà nước phải làm tốt chức năng quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các hoạt động xã hội về văn hóa.
Ngoài nhiệm vụ Nhà nước giao, đơn vị được quyền tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phù hợp với khả năng của đơn vị và đúng với quy định của pháp luật.
          Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp kinh phí cho tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin và gìn giữ di sản văn hóa dân tộc, Nhà nước áp dụng các hình thức ghi công thích hợp.
          Giao quyền tự chủ về nhiệm vụ, biên chế, kinh phí cho đơn vị không chỉ khoán biên chế, phần kinh phí hành chính quản lý nhà nước mà cần mở rộng cả tự chủ về phần kinh phí sự nghiệp. Thực hiện các biện pháp ưu đãi về thuế, tín dụng, giao và cho thuê đất... nhằm xã hội hóa, khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước đầu tư cho lĩnh vực văn hóa.
 
Bích Huyền
>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết