Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 20
  • Visited: 6824809

Báo cáo 06 tháng

   Thực hiện kế hoạch công tác năm 2008, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đang xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2008
Báo cáo 06 tháng

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU  LỊCH
CỤC VĂN HOÁ CƠ SỞ
                 Số:    245     /BC - VHCS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Hà Nội, ngày    24  tháng  06    năm 2008
 
BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC
 VĂN HOÁ CƠ SỞ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2008
 
IKHÁI QUÁT CHUNG
          Thực hiện kế hoạch công tác năm 2008, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù đang xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục, nhưng dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực chung của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2008, Cục đã hoàn thành tốt kế hoạch được giao không để công tác bị gián đoạn, trong đó đặc biệt chú trọng công tác quản lý Nhà nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ
          1. Phục vụ các nhiệm vụ chính trị
          Các hoạt động văn hoá cơ sở được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, đa dạng về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung, phục vụ tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá cho nhân dân, nổi bật là: Hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng “Mừng Đảng - Mừng Xuân”; Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 118 năm ngày sinh nhật Bác; Tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, An toàn giao thông...
          Tổ chức khảo sát thực trạng hệ thống Thiết chế Văn hoá cơ sở tại 03 khu vực: phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, Đông Nam Bộ phục vụ xây dựng và phát triển hệ thống thiết chế Văn hoá cơ sở ở địa phương.
 
 
          2. Xây dựng văn bản Quản lý
          6 tháng đầu năm 2008, Cục Văn hoá cơ sở đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, xây dựng các văn bản quản lý về văn hoá và thông tin, trình lãnh đạo các Bộ, Ngành ban hành:
- Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT - BTC ngày 7/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
-  Kế hoạch và Đề cương Dự thảo Luật Quảng cáo;
          - Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ VHTTDL với Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý nhà nước một số hoạt động văn hoá - thông tin;
- Kế hoạch liên tịch về phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma tuy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện hoà nhập cộng đồng giữa Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (đã được ký ngày 12/6/2008);
          - Kế hoạch Liên tịch Đề án “Xây dựng đời sống văn hoá trong công nhân lao động ở các khu công nghiệp và khu chế xuất” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
          3. Hoạt động sự nghiệp văn hoá cơ sở
          3.1  Hoạt động xây dựng đời sống văn hoá
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đánh giá  công tác quản lý nhà nước về tổ chức lễ hội trong 2 năm 2006 - 2008, Cục phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Ninh Bình, Kiên Giang và Thành phố Đà Nẵng, tổ chức Hội nghị tại 3 khu vực trong cả nước.
- Phối hợp với Sở VHTTDL các tỉnh Quảng Nam, Phú Thọ tổ chức 2 lớp tập huấn tại 2 khu vực cho cán bộ địa phương được hưởng lợi của Dự án xây dựng làng, bản, buôn văn hoá có hoàn hoàn cảnh đặc biệt; phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên  tổ chức  tập huấn tại các tỉnh : miền núi phía Bắc cho cán bộ văn hoá cơ sở cấp huyện của các huyện khó khăn khu vực III thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2008.
 
- Phối hợp với Mạng cưới hỏi Việt Nam (http://www.cuoihoi.vn), Công ty Du lịch và Thương mại Châu Á Thái bình dương, tổ chức cuộc thi viết về “Phong tục cưới hỏi ở các vùng, miền Việt Nam”, góp phần tôn vinh nét đẹp văn hoá trong phong tục cưới hỏi của các dân tộc Việt Nam.
3.2. Hoạt động quảng cáo
Thực hiện Quyết định số 25/QĐ - TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án Luật, Pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XII và năm 2008, Cục đã phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương tham mưu để  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Quảng cáo; kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Quảng cáo.
Phối hợp với Vụ pháp chế, Thanh tra Bộ và các cơ quan của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp quản lý nhà nước đối với một số hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin.
Để triển khai thực hiện Đề án Chiến lược phát triển quảng cáo Việt Nam đến năm 2015 (đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1683/QĐ- BVHTT), Cục đang tiến hành xây dựng văn bản hướng dẫn xây dựng quy hoạch quảng cáo kèm theo đề cương chi tiết quy hoạch quảng cáo để các tỉnh nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch quảng cáo ở địa phương; Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá về thực trạng trang thiết bị, phương tiện quản lý hoạt động quảng cáo của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để đưa ra các kiến nghị với Bộ và các cơ quan có thẩm quyền về trang bị phương tiện quản lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng với yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo tại các địa phương.
3.3. Hoạt động  Thông tin cổ động
          Cục đã chủ động phối hợp với các ngành để đẩy mạnh, phối hợp nhiều lực lượng cùng làm công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - xã hội trọng tâm đạt hiệu quả cao như:
- Phối hợp Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm, Hội nghệ sỹ nghiếp ảnh Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác ảnh và triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật tuyên truyền về an toàn giao thông.
- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua  hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở từ  cấp tỉnh tới các xã, phường, thôn, bản.
          - Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, Cục đã phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận 800 tác phẩm của 325 tác giả thuộc 40 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Ban tổ chức đã trao: 03 tác phẩm đạt giải A; 06 tác phẩm đạt giải B; 12 tác phẩm đạt giải khuyến khích; 03 giải phong trào; tuyển chọn 83 tác phẩm trưng bày triển lãm; in đĩa CD gửi đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời.
- Cung cấp: 40.000 tranh cổ động tuyên truyền về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 1.000 cuốn sách “Tuyển tập về tranh cổ động năm 2006 - 2007”, 3 tập sách tuyên truyền “ Tiết kiệm năng lượng”;
- Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội,  Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An và Vĩnh Phúc tổ chức triển lãm tranh cổ động, trưng bầy tranh cổ động tấm lớn ngoài trời và hoạt động tuyên truyền lưu động về học tập và làm theo tấm gương  Đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là dịp để  các địa phương giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các hoạ sỹ, tuyên truyền viên, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá cơ sở. 
          3.4.  Hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng
          Ngay từ đầu năm, Cục đã tổ chức các chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng “Mừng Đảng - Mừng xuân” kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Hưởng ứng cuộc vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng và văn hoá ẩm thực các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm và du lịch phía Bắc.
          Thiết thực kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 06/CT - TW, Cục phối hợp với Sở VHTTDL Tp. Đà Nẵng tổ chức liên hoan “Giọng ca vàng và thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên tại Tp. Đà Nẵng;. phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn hội diễn nghệ thuật quần chúng trong công nhân viên chức lao động chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn Việt Nam cho các Bộ, ban ngành: Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ngành Ngân hàng, Ngành Hàng hải, Cục Kiểm lâm vv....
          Các cuộc liên hoan, hội diễn nói trên đã góp phần tăng cường giao lưu trao đổi, học tập giữa các địa phương, đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá văn nghệ quần chúng, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước.
          3.5. Hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá
          Đã tham mưu và giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tổ chức họp Ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá hoạt động 2 năm (2006-2007) của Ban Chỉ đạo, đề ra chương trình hoạt động năm 2009; Chuẩn bị nội dung Hội nghị sơ kết 2 năm (2006-2007) Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại 2 khu vực; Giúp Bộ trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo ra Quyết định thành lập Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trình Thủ tướng Chính phủ đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thành Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Quyết định về Danh sách thành viên Ban chỉ đạo Trung ương.
            Văn phòng thường trực giúp Bộ trưởng xây dựng báo cáo chuyên đề về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn, tham gia Hội nghị Trung ương - khoá X.
          3.6. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc
          -  Trung tâm thể nghiệm hoạt động văn hoá thông tin cơ sở:
          Dù hiện nay đang có sự sắp xếp tổ chức, lãnh đạo Cục đã chỉ đạo động viên Trung tâm duy trì các hoạt động thường xuyên - tại chỗ bằng hình thức các câu lạc bộ tiếp tục được duy trì; phối hợp với Hội cổ vật Thăng Long trưng bày cổ vật Thăng Long trong hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; tổ chức chương trình “Ca - múa -nhạc” kỷ niệm 118 năm ngày sinh nhật Bác.
          -  Tạp chí xây dựng đời sống văn hoá:
          Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng của tạp chí, 6 tháng đầu năm 2008 Tạp chí đã phát hành  6 số với (số lượng 14.000 cuốn/ 1 số) và 3 số Tạp chí chuyên đề về địa phương: Vĩnh Phúc, Kiên Giang và An Giang. Tạp chí đã đăng các bài viết trao đổi nghiệp vụ văn hoá cơ sở, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện quốc tế quan trọng và giới thiệu những văn bản quản lý nhà nước mới được ban hành của Ngành văn hoá.
          3.7. Công tác Hành chính - Tổng hợp, Thi đua, Khen thưởng
Bộ phận hành chính có nhiều biến động về nhân sự song đã cố gắng phối hợp với các phòng chuyên môn góp phần phục vụ tổ chức các hoạt động nghiệp vụ văn hoá cơ sở; lập kế hoạch cấp phát kinh phí đảm bảo kịp thời cho các chương trình hoạt động lớn. Trong 6 tháng đầu năm bộ phận hành chính đã đảm bảo công tác hậu cần, bố trí phương tiện phục vụ 257 lượt cán bộ đi công tác tại 64 tỉnh, thành phố trong cả nước; giải quyết chế độ hưu trí cho 01 đồng chí; cử 02 đồng chí cán bộ lãnh đạo theo học lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo; 01 đồng chí theo học lớp Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 03 đồng chí theo học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên.
          Đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ về Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lich; tham mưu, đóng góp ý kiến nhiều văn bản quy phạm pháp luật, trả lời văn bản của các bộ, ngành  và địa phương, Đặc biệt giúp Bộ trưởng chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị  của Cử tri về lĩnh vực văn hoá.
Đã tiếp nhận và xử lý 2035 công văn đến, công văn đi, 261 văn bản quản lý chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn hoá cơ sở.
Chỉnh lý đợt 2 tài liệu lưu trữ của Cục Văn hoá cơ sở và triển khai trình các cơ quan chức năng về tiêu huỷ tài liệu theo quy định. Phục vụ và khai thác tài liệu cho cán bộ, công chức trong và ngoài đơn vị.
Thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Quyết định số: 1279/QĐ - BVHTT ngày 27/3/2007 về việc khen thưởng Hội diễn, Hội thi văn nghệ quần chúng, Cục đã tham mưu, đề xuất trình Bộ trưởng khen tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ; xét, cấp huy chương cho các cuộc liên hoan hội diễn nghệ thuật quần chúng của các bộ, ngành, các khu vực và toàn quốc, gồm: 390 Huy chương Vàng, 498 Huy chương Bạc.
3.8. Hoạt động đoàn thể
Công đoàn luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, lãnh đạo Cục phối hợp với Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, phổ biến, học tập, tìm hiểu Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cuộc họp giao ban cơ quan. Qua đó mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên đều thực hiện nghiêm túc và hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.
Công đoàn đã và đang phối hợp với Đoàn Thành niên Cục Văn hoá cơ sở phát động phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức                 Hồ Chí Minh” và tổ chức buổi tạo đàm “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước năm 2008”, tham gia chương trình bình chọn “Hạ Long di sản văn hoá’ của toàn thể cán bộ,  công chức, đoàn viên, thanh niên trong cơ quan...
III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
          Trong 6 tháng đầu năm 2008, ngay từ đầu năm Cục đã chủ động khắc phục khó khăn triển khai công tác đến cơ sở. Các địa phương đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra và phục vụ có hiệu quả các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cục có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở đều khắp trong cả nước, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, góp phần đẩy mạnh  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”.
Song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:
          - Công tác xây dựng quy hoạch Quảng cáo của một số tỉnh chưa tốt;
          - Một số Đề án, Dự án đã được xây dựng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ;
- Nội dung công tác quản lý hoạt động văn hoá cơ sở tại một số địa phương chưa toàn diện, hiệu quả chưa cao, việc nắm bắt tình hình địa phương chưa kịp thời, đầy đủ.
 
 
 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM:
1. Phương hướng
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành công tác tổ chức sắp xếp bộ máy, nhân sự theo          Quyết định số 37/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hoá cơ sở.
- Xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ của Cục Văn hoá cơ sở.
- Xây dựng một số văn bản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới được bổ sung đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực              hoạt động Thiết chế văn hoá cơ sở, Văn học, karaoke, vũ trường...
- Hoàn thành dự kiến Kế hoạch công tác năm  2009.
2. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm
(Có bản kế hoạch chi tiết kèm theo)
V. NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
Cục Văn hoá cơ sở đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm theo dõi và giúp đỡ chỉ đạo các hoạt động của Cục:
- Xem xét điều chỉnh và quyết định kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2008 của Cục Văn hoá cơ sở.
- Giao chỉ tiêu biên chế để Cục có cơ sở xắp xếp tổ chức bộ máy
- Bố trí trụ sở cơ quan để Cục sớm ổn định nơi làm việc.
 
 
 
Nơi nhận:
- Phòng Tổng hợp, Thi đua;
- Lưu: VT, HCTH (19), NT.(20).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
( đã ký) 
 
 
Trần Minh Chính
 
← Trở lại | ↑ Top    
Tranh cổ động
Tạp chí
Music
Album ảnh
Thời tiết