Lễ hội
Tìm kiếm thông tin
Liên kết website
Thống kê truy cập
  • Online: 1
  • Visited: 1626378
Tổng số lễ hội: 176
- Lễ hội Dân gian: 139
- Lễ hội Tôn giáo: 31
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 6
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
 - Lễ hội khác: 0
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý 3
Tổng số lễ hội: 28
- Lễ hội Dân gian: 26
- Lễ hội Tôn giáo: 0
 - Lễ hội Lịch sử cách mạng: 1
 - Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
- Lễ hội khác: 1
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý: 3
Tổng số lễ hội: 91
- Lễ hội Dân gian: 66
 - Lễ hội Tôn giáo: 4
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 21
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
- Lễ hội khác: 0
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý: 8
Tổng số lễ hội: 41
- Lễ hội Dân gian: 30
- Lễ hội Tôn giáo: 2
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 9
 - Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
- Lễ hội khác: 0
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý: 11
Tổng số lễ hội : 144
- Lễ hội Dân gian : 129
 - Lễ hội Tôn giáo : 15
- Lễ hội Lịch sử cách mạng : 0
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài : 0
- Lễ hội khác : 0
Cấp Bộ quản lý : 0
Cấp Tỉnh quản lý : 0
Tổng số lễ hội: 119
- Lễ hội Dân gian: 40
- Lễ hội Tôn giáo: 79
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 0
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
 - Lễ hội khác: 0
Cấp Bộ quản lý: 0
 Cấp Tỉnh quản lý: 0
Tổng số lễ hội: 122
- Lễ hội Dân gian: 69
- Lễ hội Tôn giáo: 32
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 21
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
- Lễ hội khác: 0
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý: 1
Tổng số lễ hội: 94
 - Lễ hội Dân gian: 92
- Lễ hội Tôn giáo: 0
- Lễ hội Lịch sử cách mạng: 0
- Lễ hội Du nhập từ nước ngoài: 0
- Lễ hội khác: 2
Cấp Bộ quản lý: 0
Cấp Tỉnh quản lý: 0
 
← Trở lại | ↑ Top