Ảnh hoạt động

View more

Ha Giang in the buckwheat flower season
Tháng Mười Một 29, 2015
Golden season in Mu Cang Chai
Tháng Mười Một 28, 2015
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Lễ hội năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Chương trình xây dựng nông thôn mới