Tin tức

Sâu sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

16 Tháng Chín 2020

VHO- Ngày 15.9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã thăm và làm việc tại Cục Văn hóa cơ sở.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Lắng nghe những chia sẻ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, nhiều năm qua, Cục Văn hóa cơ sở đã luôn sâu sát thực tiễn, giải quyết và tham mưu nhiều vấn đề liên quan đến việc ban hành các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách để điều chỉnh, quản lý tốt các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt đối với một số vấn đề nhạy cảm, thu hút sự chú ý như lễ hội, xây dựng môi trường, nếp sống văn hóa,  đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội...

Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương chia sẻ, nhiều năm qua, Cục Văn hóa cơ sở đã đảm trách khối lượng công việc lớn, tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Thiết chế văn hóa cơ sở; Văn nghệ quần chúng, Karaoke, vũ trường; Nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, lễ hội, việc cưới, việc tang; Tuyên truyền cổ động trực quan; Quảng cáo; Thường trực Văn phòng BCĐ TƯ Phong trào TDĐKXDĐSVH; Thường trực BCĐ Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội của Bộ VHTTDL.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, Cục đã hoàn thành 47/54 nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, nhiều hoạt động liên quan đến lĩnh vực quan trọng đã được triển khai như: kiểm tra công tác thực thi các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL trong việc phòng chống Covid-19 tại các lễ hội; tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; xây dựng kế hoạch và tuyên truyền về “Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam- Lĩnh vực quảng cáo” ; chủ trì, phối hợp với các địa phương tổ chức 9 cuộc triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Kỷ niệm 130 năm  Ngày sinh  Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triển lãm tranh cổ động  kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9;  Tuyên truyền phòng chống Covid-19...

“Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ của Cục đã luôn sâu sát với các hoạt động, những vấn đề nảy sinh từ  thực tiễn để kịp thời tham mưu Ban Bí thư, Chính phủ, lãnh đạo Bộ ban hành những văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách  để điều chỉnh, quản lý tốt các lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực nóng, luôn thu hút sự quan tâm của dư luận như quản lý lễ hội, quảng cáo, karaoke, vũ trường...”, Cục trưởng Ninh Thị Thu Hương bày tỏ.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương

Định hướng trong thời gian tới, Cục Văn hóa cơ sở sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh  các hoạt động văn hóa, văn nghệ hướng về cơ sở, phục vụ tối đa nhu cầu  hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đặc biệt ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, hải đảo, vùng khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu  phát triển bền vững đất nước; nghiên cứu, tham mưu các nhóm giải pháp  xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động văn hóa tại cơ sở; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm văn hóa, thiết chế văn hóa cơ sở và đội ngũ người làm văn hóa cơ sở hoạt động có hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới cơ chế tự chủ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ Cục Văn hóa cơ sở, trong điều kiện khó khăn đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục có bề dầy truyền thống, gắn liền với sự ra đời của Bộ VHTTDL. Dù ở giai đoạn nào, Cục Văn hóa cơ sở vẫn luôn nỗ lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là tập trung phát triển đời sống văn hóa cơ sở.

Thứ trưởng nêu rõ:  “Trong những nhiệm vụ lớn được giao, Cục Văn hóa cơ sở đã triển khai thực hiện toàn diện, trong từng giai đoạn đã tiếp cận theo hướng chọn việc, chọn điểm để đưa ra các giải pháp, đặc biệt đối với những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn. Nhờ vậy, nhiều vấn đề “điểm nóng”  về lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội... đã từng bước được chấn chỉnh, tạo chuyển biến tích cực”.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo, hoạt động Karaoke, vũ trường, hệ thống thiết chế văn hóa... cũng được thực hiện hiệu quả, từng bước tạo chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng cho rằng, trước nhiều vấn đề đang tiếp tục đặt ra, Cục cần tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo nên những chuyển biến trong đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn cả nước. Cần nghiên cứu, rà soát để tiếp tục thay đổi về tổ chức bộ máy, nâng cao tính chủ động,  phù hợp với bối cảnh và khối lượng công việc được giao. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy nhiệt huyết, sự năng động và sáng tạo của đội ngũ cán bộ, tạo sức lan tỏa.

“Để đạt được mục tiêu cao nhất là tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, cần phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp. Cần tiến hành các hoạt động tổng kết định kỳ, đột xuất để kịp thời đưa ra những giải pháp phát huy sức mạnh của mỗi lĩnh vực. Bên cạnh đó, trong từng năm, từng giai đoạn, cần chọn điểm để chỉ đạo, thực hiện. Đồng thời, thông qua việc rà soát, tổng kết để phát hiện và nhân rộng những điển hình...”, Thứ trưởng chia sẻ.

BẢO NGÂN; ảnh: TRẦN HUẤN

Nguồn: http://baovanhoa.vn/van-hoa/%C4%91oi-song-van-hoa/artmid/570/articleid/33544/sau-sat-thuc-tien-nang-cao-hieu-qua-xay-dung-doi-song-van-hoa-co-so

Phóng sự "Sức sống nông thôn mới"
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Phóng sự Tổng kết hoạt động Cục Văn hóa cơ sở năm 2017
Nguồn: Cục Văn hóa cơ sở
Tác giả: Quản Văn Hải
Dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch