Tin tức hoạt động

Hội nghị giao ban nghiệp vụ văn hóa cơ sở CLB Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung

18 Tháng Bảy 2018

Ngày 15, 16 tháng 7 năm 2018, Cục văn hóa cơ sở, CLB Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị giao ban nghiệp vụ văn hóa cơ sở tại tỉnh Quảng Trị.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Công Trung -  Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở; đại diện Sở VH,TT&DL, Trung tâm Văn hóa 6 tỉnh Bắc miền Trung.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động của các Trung tâm Văn hóa 6 tỉnh Bắc miền Trung, phương hướng hoạt động trong những tháng tiếp theo và năm 2019. Với mục tiêu xây dựng phong trào hoạt động của CLB Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung ngày càng phát triển vững mạnh, từ tháng 10/2017 đến nay, các đơn vị thành viên CLB đã chủ động tham gia và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, triển lãm, cùng nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, với quy mô cấp tỉnh, khu vực và cấp quốc gia, góp phần cổ động chính trị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiếp tục đưa văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở mỗi ngành và địa phương trong khu vực Bắc miền Trung.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được,  hệ thống các Trung tâm Văn hóa khu vực Bắc miền Trung vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Nguồn kinh phí được cấp cho các đơn vị nhìn chung còn thấp, không đồng đều. Một số đơn vị không có cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của một thiết chế Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh hoặc đang xuống cấp: không có trụ sở cố định, không có hội trường, , do đó việc tổ chức hoạt động rất khó khăn...Chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ làm công tác văn hóa cơ sở chưa được đổi mới cho phù hợp với thực tế hiện nay. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, song còn rất gặp rất nhiều khó khăn: nhiều công việc, lĩnh vực, nhiệm vụ còn bỏ trống, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa chưa vươn đến được; hoạt động triển lãm lưu động, tuyên truyền lưu động về cơ sở đã được duy trì khá thương xuyên nhưng hiệu quả còn rất hạn chế, đôi khi chỉ mang tính hình thức.

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Văn hóa Cơ sở, của các Sở VH,TT&DL, các Trung tâm Văn hóa Khu vực Bắc miền Trung tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí, tăng cường sự giao lưu, phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ, vươn lên hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch công tác hàng năm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh toàn diện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, triển lãm, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, nâng chất lượng hoạt động của các Trung tâm Văn hóa, xây dựng Câu Lạc bộ Giám đốc Trung tâm Văn hóa các tỉnh Bắc miền Trung ngày càng phát triển vững mạnh…/.

Nguồn: Tạp chí XD ĐSVH (Thanh Tình - Trung tâm VH-ĐA Hà Tĩnh)